சனி, 31 மே, 2014

அணலிவேகம்.


அணலிவேகம் செடி.

மூலிகையின் பெயர் - அணலிவேகம்.

இந்த மூலிகைச் செடி கேரளா திருச்சூரிலிருந்து எனது நண்பர் வின்செண்ட் பால்ராஜ் என்பவர் நாற்றாக வாங்கி வந்தார். இதை அவர்கள் பாம்புக் கடியை குணப்படுத்தும் அறிய மூலிகைச் செடி என்று சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். ஆனால் இதன் தாவரவியல் பெயர் மற்றும், குடும்பப் பெயர். தெறியவில்லை. இதைப் பற்றித் தெறிந்தவர்கள் உதவினால் மிக்க நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன்.
Astonia macrophylla or Astonia venenata
(Sir, the botanical name of Analivegam is Alstonia venenata R. and
common english name is Poison Devil Tree....
 Raja KC.)9-9-2014.

 


)

அணலிவேகம் பற்றி முனைவர் இரமணிநாயுடு எனக்கு அனுப்பிய மின் அஞ்சல் விளக்கம் - தகவலுக்காக.

Ramani Naidu ramaninaidu@gmail.com

5:52 PM (19 hours ago)
to me
http://www.rhythmofnature.org/2012/12/analivegam-medicine-for-snake-bite.html

Analivegam - Medicine for Snake Bite

So this is yet another tree with very high medicinal values – Devil tree, or Analivegam, as we call it. Didn’t know why it is called Devil Tree. This is actually my third post about a tree. The previous ones were about Jack Tree and Ashoka Tree
  
In Malayalam, ‘anali’ is the name of the venomous snake viper. The main use of this plant is in the treatment for venomous snake bites from viper, cobra etc. Analivegam is not so common here. I think it is rarely grown here. It also has various other uses, such as in curing skin diseases

The tree we grow here was planted about 6 years ago. Still it is very small, only about 7 feet tall. We got the stem of this plant from a relative’s house at Chithirapuram, near Munnar in the high ranges of Kerala (Western Ghats). Until then, we didn’t know about such a tree. They told us about this and its uses. We brought it here and planted by stem cutting. It can also be grown from its seeds. 
 
 
 


Its botanical name is Alstonia venenata. The flowers are white in color and have five petals like Crape Jasmine, and both belong to the family of Apocynaceae. Flowers are present during the months of February-March-April. Leaves are elongated with tips pointed. 
20-01-2016  மிக்க நன்றி இரமணிநாயுடு அவர்களே. மக்கள் பயன் படட்டும்.